Colossians 3:15-17 New American Standard Bible (NASB). Old Testament Christ is all that matters, and he lives in all of us. The King James version of the Bible  Colossians Colossians 1:1-29—Navigate by chapter and verse in the King James Version of the Bible. : 1 Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Cristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Dios. 1:1 Si Pablo, na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at ang kapatid nating si Timoteo, . 4:2 Manatili kayong palagi sa pananalangin, na kayo'y mangagpuyat na may pagpapasalamat; 4:3 Na tuloy idalangin din ninyo kami, na buksan sa amin ng Dios ang pinto sa salita, upang aming salitain ang hiwaga ni Cristo, na dahil din dito'y may mga tanikala ako; 4:4 Upang ito'y aking maihayag, gaya ng aking nararapat na salitain. 1:21 At kayo, nang nakaraang panahon ay nangahihiwalay at mga kaaway sa inyong pagiisip sa inyong mga gawang masasama. 12Na nagpapasalamat sa Ama, na nagpaging dapat sa atin upang makabahagi sa mana ng mga banal sa kaliwanagan; 13Na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman, at naglipat sa atin sa kaharian ng Anak ng kaniyang pagibig; 17At siya'y una sa lahat ng mga bagay, at ang lahat ng mga bagay ay nangabubuhay dahil sa kaniya. 15 Let the peace of Christ [] rule in your hearts, to which [] indeed you were called in one body; and [] be thankful. Colossians 3:13-14 - Bible Tagalog verses. Now viewing scripture range from the book of Colossians chapter 1:9 through chapter 1:10... Colossians Chapter 1. Read the book of Colossians from the Bible with full chapters, summary and outline, Bible commentary, and our favorite verses to help you study and understand Scripture. 2:5 Sapagka't bagaman sa laman ako'y wala sa harap, gayon ma'y nasa inyo ako sa espiritu, na nagagalak at nakikita ko ang inyong ayos, at ang katibayan ng inyong pananampalataya kay Cristo. Alalahanin ninyo ang aking mga tanikala. 1:22 Gayon ma'y pinakipagkasundo niya ngayon sa katawan ng kaniyang laman, sa pamamagitan ng kamatayan, upang kayo'y iharap na mga banal at walang dungis at walang kapintasan sa harapan niya: 1:23 Kung tunay na kayo'y mamamalagi sa pananampalataya, na nababaon at matitibay, at di makilos sa pagasa sa evangelio na inyong narinig, na ipinangaral sa lahat ng mga nilalang sa silong ng langit; na dito akong si Pablo ay ginawang ministro. 22Gayon ma'y pinakipagkasundo niya ngayon sa katawan ng kaniyang laman, sa pamamagitan ng kamatayan, upang kayo'y iharap na mga banal at walang dungis at walang kapintasan sa harapan niya: If you are not satisfied for any reason, just call us. 1:3 Nagpapasalamat kami sa Dios, na Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na kayo'y laging idinadalangin. 1 From Paul, by the will of God an apostle of Christ Jesus, and from our brother Timothy 2 to God's holy people in Colossae, our faithful brothers in Christ. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Colossians 1 ... Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. -- This Bible is now Public Domain. Ask a Question. -- This Bible is now Public Domain. 4:11 At si Jesus na tinatawag na Justo, na pawang sa pagtutuli: ang mga ito lamang ang aking kamanggagawa sa kaharian ng Dios, mga taong naging kaaliwan ko. Date of Writing: The Book of Colossians was likely written between A.D. 58-62. See how we can apply it to our lives. 3:15 At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Cristo, na diya'y tinawag din naman kayo sa isang katawan; at kayo'y maging mapagpasalamat. 4:5 Magsilakad kayo na may karunungan sa nangasa labas, na inyong samantalahin ang panahon. A + A-Print Email. 20At sa pamamagitan niya ay pakipagkasunduin sa kaniya ang lahat ng mga bagay, na pinapayapa niya sa pamamagitan ng dugo ng kaniyang krus; sa pamamagitan niya, sinasabi ko, maging mga bagay sa kalupaan, o mga bagay sa sangkalangitan. Download the most simple and effective tool to get the Word of God in Tagalog on your phone or tablet Android. Footnotes. 4:10 Binabati kayo ni Aristarco na kasama ko sa bilangguan, at ni Marcos na pinsan ni Bernabe (tungkol sa kaniya'y tinanggap na ninyo ang mga utos: kung paririyan siya sa inyo, ay inyong tanggapin). Colossians is the seventh of Paul’s letters. “To the saints and faithful brethren in Christ which are at Colosse: Grace be unto you, and peace, from God our Father and the Lord Jesus Christ.” (Colossians 1:2) Paul’s letter to the church in Colossae is especially instructive to those who would seek a close relationship with the Lord Jesus. With larger fonts and easy to understand sentences, it is for Tagalog readers of all ages. Have your personal Bible every day on your phone! 5Dahil sa pagasa na natataan para sa inyo sa langit, na nang una ay inyong narinig sa salita ng katotohanan ng evangelio, 25Na ako'y ginawang ministro nito, ayon sa pamamahala na mula sa Dios na ibinigay sa akin para sa inyo upang maipahayag ang salita ng Dios, 1:1 Si Pablo, na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at ang kapatid nating si Timoteo, . This was identified as the Ang Dating Biblia [1905]. 1:18 At siya ang ulo ng katawan, sa makatuwid baga'y ng iglesia; na siya ang pasimula, ang panganay sa mga patay; upang sa lahat ng mga bagay, ay magkaroon siya ng kadakilaan. 5 h The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. This contemporary edition of the Bible has 40 years of faithful translation as its legacy. Purpose of Writing: The first half of the Book of Colossians is a theological treatise that includes one of the most profound presentations of Christology anywhere in … 4:16 At pagkabasa ng sulat na ito sa inyo, ay ipabasa naman ninyo sa iglesia ng mga taga Laodicea; at basahin naman ninyo ang sulat na mula sa Laodicea. jw2019 tl ( Colosas 1:9, 10) At kapag napaharap sa isang pagpapasiya, kailangan nating saliksikin nang maingat ang lahat ng mga simulain sa Bibliya na may kaugnayan sa bagay na iyon. Servants, do what you’re told by your earthly masters. Colossians 3:13-14 - Bible Tagalog verses. Read the Bible. 3:1 Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Cristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Dios. 2:19 At hindi nangangapit sa Ulo, na sa kaniya'y ang buong katawan, na inaalalayan at nakalakip sa pamamagitan ng mga kasukasuan at mga litid, ay lumalago ng paglagong mula sa Dios. : 2 Set your affection on things above, not on things on the earth. Author: The apostle Paul was the primary writer of the Book of Colossians (Colossians 1:1). The video version of most of these messages may also be viewed here . 2:3 Na siyang kinatataguan ng lahat ng mga kayamanan ng karunungan at ng kaalaman. 16 Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom; teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. 1:1 Si Pablo, na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at ang kapatid nating si Timoteo. 2:1 Sapagka't ibig ko na inyong maalaman kung gaano kalaki ang aking pagpipilit dahil sa inyo, at sa nangasa Laodicea, at sa lahat na hindi nakakita ng mukha ko sa laman; 2:2 Upang mangaaliw ang kanilang mga puso, sa kanilang pagkakalakip sa pagibig, at sa lahat ng mga kayamanan ng lubos na katiwasayan ng pagkaunawa, upang makilala nila ang hiwaga ng Dios, sa makatuwid baga'y si Cristo. Scripture chapters verses with full summary, commentary meaning, and concordances for Bible study. Colossians chapter 3 KJV (King James Version) 1 If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God.. 2 Set your affection on things above, not on things on the earth.. 3 For ye are dead, and your life is hid with Christ in God.. 4 When Christ, who is our life, shall appear, then shall ye also appear with him in glory. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. Daily Audio and Video Bible with Music and Images: Colossians 1:27-28 (Greek, English, Spanish, German, Portuguese, Tagalog, Korean, Malayalam) 23Kung tunay na kayo'y mamamalagi sa pananampalataya, na nababaon at matitibay, at di makilos sa pagasa sa evangelio na inyong narinig, na ipinangaral sa lahat ng mga nilalang sa silong ng langit; na dito akong si Pablo ay ginawang ministro. 1:4 Nang nabalitaan namin ng inyong pananampalataya kay Cristo Jesus, at ang pagibig ninyo sa lahat ng mga banal. Full refund of the purchase price of the Bible. “Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord.” (Colossians 3:16, NKJV) Colossians 3:11 New Living Translation (NLT). Experience a personal relationship with God! 11Na kayo'y palakasin ng buong kapangyarihan, ayon sa kalakasan ng kaniyang kaluwalhatian, sa buong pagtitiis at pagpapahinuhod na may galak; Exchange for another item. Read Colossians 3 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. 4:12 Binabati kayo ni Epafras, na isa sa inyo, na lingkod ni Cristo Jesus, na siyang laging nagsisikap dahil sa inyo sa kaniyang pananalangin, upang kayo'y magsitatag na mga sakdal at lubos na tiwasay sa lahat na kalooban ng Dios. en (Colossians 1:9, 10) And when faced with a decision, we need carefully to research all Bible principles having to do with the matter. 2 He was in the beginning with God. Author: The apostle Paul was the primary writer of the Book of Colossians (Colossians 1:1). Exchange for another item. 3:10 At kayo'y nangagbihis ng bagong pagkatao, na nagbabago sa kaalaman ayon sa larawan niyaong lumalang sa kaniya: 3:11 Doo'y hindi maaaring magkaroon ng Griego at ng Judio, ng pagtutuli at ng di pagtutuli, ng barbaro, ng Scita, ng alipin, ng laya; kundi si Cristo ang lahat, at sa lahat. 1:2 Sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Cristo, na nangasa sa Colosas: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama.. 1:3 Nagpapasalamat kami sa Dios, na Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na kayo'y laging idinadalangin, Learn what the Gospel is. 3:4 Pagka si Cristo na ating buhay ay mahayag, ay mahahayag nga rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. Tapat ang Diyos, ... Proverbs 3:5-6 - Bible tagalog Verses. Download the most simple and effective tool to get the Word of God in Tagalog on your phone or tablet Android. 29Na dahil dito'y nagpapagal din naman ako, na nagpipilit ayon sa kaniyang paggawa, na siyang sa akin ay gumagawa na may kapangyarihan. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Colossians 3 ... Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Colossians 4:6, ESV: "Let your speech always be gracious, seasoned with salt, so that you may know how you ought to answer each person." 2 Ilagak ninyo ang inyong pagiisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Colossians « Previous | Next » The Book of Colossians was written explicitly to defeat the heresy that had arisen in Colosse, which endangered the existence of the church. 4:18 Ang bating sinulat ng aking sariling kamay, akong si Pablo. 1 Colossians 2 Colossians 3 Colossians 4. 9 For this cause we also, since the day we heard [it], do not cease to pray for you, and to desire that ye might be filled with the knowledge of his will in all wisdom and spiritual understanding;. Full refund of the purchase price of the Bible. The Word Became Flesh . Loading ... Ang Imperno Sa Biblia - Jun Lumingkit - tagalog bible study on hell / impyerno - Duration: 1:27:42. Chapter 1 provides a… This app offers the best version of the Holy Bible in Tagalog: Ang Dating Biblia (ADB), written in classical Tagalog and published in 1905. Colossians bible tagalog reading complete lexter butchoy. A free e-mail Bible study on Paul's Epistle or Letter to the Colossians and to Philemon, part of the JesusWalk Bible Study Series. This app offers the best version of the Holy Bible in Tagalog: Ang Dating Biblia (ADB), written in classical Tagalog and published in 1905. Tagalog Bible free download - The Holy Bible King James Version, Tamil Bible, Tagalog Translator, and many more programs Tagalog Bible, full text etext at sacred-texts.com. Exchange for another item. 2:21 Gaya ng: Huwag dumampot, ni huwag lumasap, ni huwag humipo; 2:22 (Ang lahat ng mga bagay na ito ay mangasisira sa paggamit), ayon sa mga utos at mga aral ng mga tao? 3 e All things were made through him, and without hi m was not any thing made that was made. ... Colossians 1 Thessalonians 2 Thessalonians 1 Timothy 2 Timothy Titus Philemon Hebrews James 1 Peter 2 Peter 1 John 27Na sa kanila'y minagaling ng Dios na ipakilala kung ano ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng hiwagang ito sa gitna ng mga Gentil, na ito'y si Cristo na nasa inyo, na pagasa ninyo sa kaluwalhatian: Tagalog Bible: Colossians. These editions have soft- and hardbound covers. Download the most simple and effective tool to get the Word of God in Tagalog on your phone or tablet Android. This article is adapted from the ESV Gospel Transformation Study Bible. Questions. Set your affection on things above, not on things on the earth. 26Maging ang hiwaga na inilihim sa lahat ng panahon at lahi: datapuwa't ngayo'y ipinahayag sa kaniyang mga banal, As clearly as any book of the Bible, Colossians rivets us on who Christ is and what he has accomplished—the very motivation and power believers need to live by faith, walk in obedience, and glorify God. Grace and peace to you from God our Father. 3 Sapagka't kayo'y nangamatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni … 175 - How and Why Our Actions Save Us. 4:17 At sabihin ninyo kay Arquipo, Ingatan mong tuparin ang ministerio na tinanggap mo sa Panginoon. It was updated to reflect the changes in the modern Filipino language. Colossians 1:9 - 1:10. Colossians 3:15-17 New American Standard Bible (NASB). Why care? If you are not satisfied for any reason, just call us. 2Sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Cristo, na nangasa sa Colosas: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama. 2:16 Sinoman nga ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain, o sa paginom, o tungkol sa kapistahan, o bagong buwan o araw ng sabbath: 2:17 Na isang anino ng mga bagay na magsisidating: nguni't ang katawan ay kay Cristo. Colossians 3 Living Bible (TLB). 2:8 Kayo'y magsipagingat, baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng kaniyang pilosopia at walang kabuluhang pagdaraya, ayon sa sali't saling sabi ng mga tao, ayon sa mga pasimulang aral ng sanglibutan, at di ayon kay Cristo: 2:9 Sapagka't sa kaniya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagka Dios sa kahayagan ayon sa laman. Options You Have. 24Ngayo'y nagagalak ako sa aking mga hirap dahil sa inyo, at aking pinupunan sa akin ang kakulangan ng mga hirap ni Cristo sa aking laman dahil sa kaniyang katawan, na siyang iglesia; 1:2 Sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Cristo, na nangasa sa Colosas: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama. Full refund of the purchase price of the Bible. 1:9 Dahil dito'y kami naman, mula nang araw na aming marinig ito, ay hindi kami nagsisitigil ng pananalangin at ng paghingi na patungkol sa inyo, upang kayo'y puspusin ng kaalaman ng kaniyang kalooban, sa buong karunungan at pagkaunawa ayon sa espiritu. 3:16 Manahanan nawang sagana sa inyo ang salita ni Cristo; ayon sa buong karunungan, kayo'y mangagturuan at mangagpaalalahanan sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga himno at mga awit na ukol sa espiritu, na magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Dios. Need some help understanding theology? This text is in the public domain in the US because it was published prior to 1923. 15 Let the peace of Christ [] rule in your hearts, to which [] indeed you were called in one body; and [] be thankful. 4:1 Mga panginoon, gawin ninyo sa inyong mga alipin ang matuwid, at katampatan; yamang nalalaman ninyo na kayo naman ay mayroong ding isang Panginoon sa langit. Colossians 4:1-18—Read the Bible online or download free. Home » »Unlabelled » Colossians 3:13-14 - Bible Tagalog verses. Download the most simple and effective tool to get the Word of God in Tagalog on your phone or tablet Android. English-Tagalog Bible. Ang biyaya'y sumasainyo nawa. 4Nang nabalitaan namin ng inyong pananampalataya kay Cristo Jesus, at ang pagibig ninyo sa lahat ng mga banal, Each of the messages preached in Colossians have the PDF Message (in thorough outline style), as well as PDF Outlines for the listeners (one with blanks and one filled in). 1 a In the beginning was b the Word, and c the Word was with God, and d the Word was God. Some think that the author of Colossians has inserted the reference to the church here so as to define “head of the body” in Paul’s customary way. -- This Bible … 3:21 Mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak, upang huwag manghina ang loob nila. 2:6 Kung paano nga na inyong tinanggap si Cristo Jesus na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa kaniya. 18At siya ang ulo ng katawan, sa makatuwid baga'y ng iglesia; na siya ang pasimula, ang panganay sa mga patay; upang sa lahat ng mga bagay, ay magkaroon siya ng kadakilaan. 4:14 Binabati kayo ni Lucas, ang minamahal na manggagamot, at ni Demas. Work from the heart for your real Master, for God, confident that you’ll get paid in full when you come into your inheritance. 3:20 Mga anak, magsitalima kayo sa inyong magulang sa lahat ng mga bagay, sapagka't ito'y totoong nakalulugod sa Panginoon. 4:7 Ang lahat na mga bagay ukol sa akin ay ipatatalastas sa inyo ni Tiquico, na minamahal na kapatid at tapat na ministro, at kasamang lingkod sa Panginoon: 4:8 Na siyang aking sinugo sa inyo sa bagay na ito, upang maalaman ninyo ang aming kalagayan, at upang kaniyang aliwin ang inyong mga puso; 4:9 Na kasama ni Onesimo, tapat at minamahal na kapatid, na siya'y isa sa inyo. 1:2 Sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Cristo, na nangasa sa Colosas: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama.. 1:3 Nagpapasalamat kami sa Dios, na Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na kayo'y laging idinadalangin, Watch videos and read articles discussing the importance of the Scriptures in your Christian walk. If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Colossians 3 Living Bible (TLB). In the early church, all who speak on the Discover the central theme of the Word. A + A-Print Email. You have plenty of time to decide if your Audio Bible product is right for you. 11 In this new life, it doesn’t matter if you are a Jew or a Gentile, [] circumcised or uncircumcised, barbaric, uncivilized, [] slave, or free. Colossians 4:6 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Colossians 4:6, NIV: "Let your conversation be always full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone." 7Ayon sa inyong natutuhan kay Epafras na aming minamahal na kasamang lingkod, na isang tapat na ministro ni Cristo, sa ganang atin; Colossians chapter 3 KJV (King James Version) 1 If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God.. 2 Set your affection on things above, not on things on the earth.. 3 For ye are dead, and your life is hid with Christ in God.. 4 When Christ, who is our life, shall appear, then shall ye also appear with him in glory. Have your personal Bible every day on your phone! 6Na ito'y dumating sa inyo; gayon din naman kung paano sa buong sanglibutan na namumunga at lumalaganap, gaya rin naman sa inyo, mula nang araw na inyong marinig at maalaman ang biyaya ng Dios sa katotohanan;