25Ni Matatias, ni Amos, ni Nahum, ni Esli, ni Nage, Si Matat ay anak ni Levi 30 na anak ni Simeon na anak ni Juda. En aquel entonces, la palabra de Dios llegó a Juan hijo de Zacarías, en eldesierto. 3 At pagsagot sa kanila ni Jesus ay sinabi, Hindi baga nabasa ninyo ang ginawa ni David, … Y!A does not approve of questions (or answers) on their English-language site that are not in English. Magandang Balita Biblia (MBBTAG), Ang Pangangaral ni Juan na Tagapagbautismo. 7Sinasabi nga niya sa mga karamihang nagsisilabas upang mangagpabautismo sa kaniya, Kayong lahi ng mga ulupong, sino ang sa inyo'y nagudyok upang tumakas sa galit na darating? This translation approach gives more attention to the meaning of the original languages rather than their form. Si Josec ay anak ni Joda 27 na anak ni Joanan. 3. 1 At sinalita niya sa kanila ang isang talinghaga, na sila'y dapat magsipanalanging lagi, at huwag manganglupaypay; 2 Na sinasabi, May isang hukom sa isang bayan, na hindi natatakot sa Dios, at walang taong pinagpipitaganan: 3 At sa bayang yaon ay may isang babaing bao; at siya'y naparoroong madalas sa kaniya, na sinasabi, Iganti mo ako sa aking kaalit. 24Ni Matat, ni Levi, ni Melqui, ni Jane, ni Jose, 2 At ang alipin ng isang senturion, na minamahal nito, ay may sakit at malapit nang mamatay. Relevance. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 38Ni Enos, ni Set, ni Adam, ng Dios. Lv 7. 15At samantalang ang mga tao'y nagsisipaghintay at pinagbubulaybulay ng lahat sa kanilang puso ang tungkol kay Juan, kung siya kaya ang Cristo; Sa edad na 12, nagturo si Jesucristo sa templo. Si Fares ay anak ni Juda 34 na anak ni Jacob. Kabanata 7 . LUCAS 3:1-2. 3.13-17; Mr. 1.9-11) 21 Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado; y orando, el cielo se abrió, 22 y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado; en ti tengo complacencia. 3 Ikalabinlimang taon noon ng paghahari ni Emperador Tiberio. 1:1-8; Jn. Read Ang Dating Biblia - 1905 (Tagalog Bible) - Lucas Chapter - 4. 1 Nang matapos na niya ang lahat ng kaniyang mga pananalita sa mga pakinig ng bayan, ay pumasok siya sa Capernaum.. 2 At ang alipin ng isang senturion, na minamahal nito, ay may sakit at malapit nang mamatay. sermon mula sa lucas 3:1-6 tagalog version? Read Ang Dating Biblia - 1905 (Tagalog Bible) - Lucas Chapter - 1. 32 Si David ay anak ni Jesse na anak ni Obed, at si Obed ay anak naman ni Boaz. Gumawa kayo ng mga tuwid na landas na kanyang lalakaran!5 Matatambakan ang bawat libis,    at mapapatag ang bawat burol at bundok.Magiging tuwid ang daang liku-liko,    at patag ang daang baku-bako.6 At makikita ng lahat ng tao ang pagliligtas na gagawin ng Diyos!’”, 7 Kaya't(C) sinabi ni Juan sa maraming taong lumapit sa kanya upang magpabautismo, “Kayong lahi ng mga ulupong! 3:17; Mc. 14 Tinanong din siya ng mga kawal, “At kami po naman, ano ang dapat naming gawin?”. Jeremiah Tagalog Audio Bibliya - Audio Bible in Tagalog - Duration: 7:17:03. Si Juda ay anak ni Jose. $3.99 a month puts a library of commentaries, study notes, and Greek & Hebrew language tools right in your pocket. 1:1-8; Juan 1:19-28) 1-2 Noong ika-15 taon ng paghahari ni Emperador Tiberius, nagsalita ang Dios kay Juan na anak ni Zacarias doon sa ilang. 14At tinanong naman siya ng mga kawal, na nangagsasabi, At kami, anong dapat naming gawin? 35Ni Serug, ni Regan, ni Paleg, ni Heber, ni Selah, Itinala ni Lucas ang talaangkanan ni Jesucristo. 18Sa mga iba pang maraming pangaral ay ipinangangaral nga niya sa bayan ang mabuting balita; 13:1-2; Mc. 5 At pagka nasumpungan niya, ay pinapasan niya sa kaniyang balikat, na natutuwa. Si Adi ay anak ni Cosam na anak ni Elmadam, na anak ni Er. Gayon din ang gawin ng sinumang may pagkain.”, 12 Dumating(F) din ang mga maniningil ng buwis upang magpabautismo. 3 At nang marinig niya ang tungkol kay Jesus, ay pinaparoon niya sa kaniya ang matatanda sa mga Judio, na ipamanhik sa kaniya, na pumaroon at iligtas ang kaniyang alipin. Si Poncio Pilato ang gobernador sa Judea at si Herodes ang pinuno sa Galilea. 9 years ago. 36 Si Sala ay anak ni Cainan na anak ni Arfaxad na anak ni Shem. 9At ngayon pa'y nakalagay na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy: ang bawa't punong kahoy nga na di nagbubunga ng mabuti ay pinuputol, at inihahagis sa apoy. Version Information. Nagpatotoo ang mga nakakita na ang sanggol na si Jesus ay ang Mesiyas. 3 At nang marinig niya ang tungkol kay Jesus, ay pinaparoon niya sa kaniya ang matatanda sa mga Judio, na ipamanhik sa kaniya, na pumaroon at iligtas ang kaniyang alipin. Favorite Answer. 23 Magtatatlumpung taon na si Jesus nang siya'y magsimulang mangaral. 9 Ngayon(E) pa ma'y nakaamba na ang palakol sa ugat ng mga punongkahoy; ang bawat punong hindi mabuti ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy.”, 10 Tinanong siya ng mga tao, “Kung gayon, ano po ang dapat naming gawin?”, 11 Sumagot siya sa kanila, “Sinumang mayroong dalawang balabal, ibigay mo ang isa sa wala. Si Poncio Pilato ang gobernador sa Judea at si Herodes ang pinuno sa Galilea. LUCAS 3 . 1 Y en el año decimoquinto del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea a Poncio Pilato, y b Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia,. It is the first Filipino website to publish and offer complete Daily Tagalog Mass Readings online. 1 Nangyari nga nang dumaraan siya sa mga trigohan nang isang sabbath, ay kumitil ng mga uhay ang mga alagad niya, at kinakain pagkaligis sa kanilang mga kamay. Sinamahan niya si Pablo sa paglalakbay nito patungong Roma para sa paglilitis. Si Matatias ay anak ni Semei na anak ni Josec. Si Enoc ay anak ni Jared na anak ni Mahalaleel na anak ni Kenan. 1:19-28) 1 Ikalabinlimang taon noon ng paghahari ni Emperador Tiberio. 20 Dahil dito'y ipinabilanggo ni Herodes si Juan, at ito'y nadagdag pa sa mga kasalanan ni Herodes. tl (Lucas 6:3, 4, The New English Bible) Sa mga salitang iyan ay pinatahimik ni Jesus ang mga ibang Fariseo na nagbibintang sa kaniyang mga alagad ng pagsira sa Sabbath dahil sa pumitas sila ng mga ilang trigo para kainin sa araw ng Sabbath. The result is a version that is easy to read and understand, but faithful to the meaning of the original biblical texts. 1 En el año quince del reinado de Tiberio César, Poncio Pilato gobernaba la provincia de Judea, Herodes era tetrarca en Galilea, su hermanoFelipe en Iturea y Traconite, y Lisanias en Abilene; 2 el sumo sacerdocio lo ejercían Anás y Caifás. 21Nangyari nga, nang mabautismuhan ang buong bayan, na si Jesus ay binautismuhan naman, at nang nananalangin, ay nabuksan ang langit, This is a complete Gospel according to LUKE in dramatized Tagalog audio. 25 Si Jose ay anak ni Matatias na anak ni Amos. Siya'y nangaral, “Pagsisihan at talikuran ninyo ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos.” 4 Sa(B) gayon, natupad ang nakasulat sa aklat ni Propeta Isaias, “Ito ang pahayag ng isang taong sumisigaw sa ilang:    ‘Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Si Matat ay anak ni Levi na anak ni Melqui, at si Melqui nama'y anak ni Janai na anak ni Jose. The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. We must be careful not to be dogmatic in our interpretation because godly people throughout history have disagreed on its meaning. Lucas 3. Mabuting Balita: Lucas 21:12-19 12 Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, bago sumapit ang lahat ng ito, dadakipin kayo at uusigin; ibibigay kayo sa mga sinagoga at dadalhin sa mga kulungan at ihaharap sa mga hari at mga gobernador dahil sa aking pangalan. Ang kapatid nitong si Felipe ang pinuno sa lupain ng Iturea at Traconite at si Lisanias ang pinuno sa Abilinia. 9 years ago. Sinamahan ni Lucas si Pablo patungong Judea sa pagtatapos ng paglalakbay na iyon (Gaw 21:7, 8, 15), at habang nakabilanggo ang apostol nang mga dalawang taon sa Cesarea, malamang na doon isinulat ni Lucas ang kaniyang ulat ng Ebanghelyo (mga 56-58 C.E.). 3 At sinalita niya sa kanila ang talinghagang ito, na sinasabi, 4 Aling tao sa inyo, na kung mayroong isang daang tupa, at mawala ang isa sa mga yaon ay hindi iiwan ang siyam na pu't siyam sa ilang, at hahanapin ang nawala, hanggang sa ito'y kaniyang masumpungan? 3 At pagsagot sa kanila ni Jesus ay sinabi, Hindi baga nabasa ninyo ang ginawa ni David, … 13At sinabi niya sa kanila, Huwag na kayong sumingil pa ng higit kay sa utos sa inyo. Ayon sa mga skolar, ang Ebanghelyo ni Lucas at ang Mga Gawa ng mga Apostol ay parehong isinulat ng parehong may-akda. 33Ni Aminadab, ni Aram, ni Esrom, ni Fares, ni Juda, 28Ni Melqui, ni Adi, ni Cosam, ni Elmodam, ni Er, 3. 1:11; Lu. Lucas 17:3 - Mangagingat kayo sa inyong sarili: kung magkasala ang iyong kapatid, sawayin mo siya; at kung siya'y magsisi, patawarin mo siya. 13 Sasapit ito … 42:1; Mt. 3:9-10; 4:1. habang nakatayo si Jesus sa tabi ng Lawa ng Genesaret, nag-uunahan ang napakaraming tao sa paglapit sa kanya upang makinig ng salita ng Diyos. 35 Si Nahor ay anak ni Serug na anak ni Reu, na anak ni Peleg, at si Peleg ay anak ni Eber na anak ni Sala. 20Ay naparagdag naman ito sa lahat, na kinulong niya si Juan sa bilangguan. LUCAS ANG MANANALAYSAY: GAWA (Bible Commentary on Acts, Tagalog version) Item Preview remove-circle Share or Embed This Item. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 37Ni Matusalem, ni Enoc, ni Jared, ni Mahalaleel, ni Cainan, Version Information. 16 Dahil dito sinabi niya sa kanila, “Binabautismuhan ko kayo sa pamamagitan ng tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ay magbabautismo sa inyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo at ng apoy. Lucas 8:1-3 Y poco después, El comenzó a recorrer las ciudades y aldeas, proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios; con El iban los doce, y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades: María, llamada... Read … 3:1-12; Mar. At si Set ay anak ni Adan na anak ng Diyos. Lucas 3. Sila'y nagtanong sa kanya, “Guro, ano po ang dapat naming gawin?”. 12At dumating naman ang mga maniningil ng buwis upang mangagpabautismo, at sinabi nila sa kaniya, Guro, anong dapat naming gawin? 28 Si Neri ay anak ni Melqui na anak ni Adi. It shows how the gospel was spread from Jerusalem to Rome. Isang tinig mula sa langit ang nagsabi, “Ikaw ang minamahal kong Anak; lubos kitang kinalulugdan.”. Nangaral ng pagsisisi si Juan Bautista at bininyagan si Jesucristo. Argent. 2 Answers. Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012. 27Ni Joana, ni Resa, ni Zorobabel, ni Seatiel, ni Neri, It is Recognized by its Title (Ang Biblia), typed From the Ang Biblia Tagalog. Lucas 3 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ang Pangangaral ni Juan na Tagapagbautismo 3 Ikalabinlimang taon noon ng paghahari ni Emperador Tiberio. Por Richard Niell Donovan Traducción por Ángeles Aller. Lucas 4:1 Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto Hechos 13:24 Si Shem ay anak ni Noe, anak ni Lamec 37 na anak ni Matusalem na anak ni Enoc. 8 Ipakita(D) ninyo sa pamamagitan ng gawa na nagsisisi kayo, at huwag ninyong sabihing mga anak kayo ni Abraham. 18 Marami pang bagay na ipinapangaral si Juan sa mga tao sa kanyang pamamahayag ng Magandang Balita. Si Jose naman ay anak ni Eli, 24 na anak ni Matat. Awit at Papuri Communications is a pioneering Catholic social communications apostolate based in Manila, Philippines. Si Boaz ay anak ni Salmon na anak ni Naason, 33 anak ni Aminadab na anak ni Admin. 29Ni Jesus, ni Eliezer, ni Jorim, ni Mata, ni Levi, Mabuting Balita: Lucas 21:12-19 12 Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, bago sumapit ang lahat ng ito, dadakipin kayo at uusigin; ibibigay kayo sa mga sinagoga at dadalhin sa mga kulungan at ihaharap sa mga hari at mga gobernador dahil sa aking pangalan. 23At si Jesus din, nang magpasimula siyang magturo ay may gulang na tatlongpung taon, na anak (ayon sa sinasapantaha) ni Jose, ni Eli, Ang may-akda ng Ebanghelyo ni Lucas ay nagpapalagay ng isang kaalam sa Lumang Tipan at kasaysayang Hudyo (1:7; 4:38; 9:9-10 & 9:28-36). This translation approach gives more attention to the meaning of the original languages rather than their form. Ipinahayag ng Diyos ang kanyang salita kay Juan, 3 kaya't nilibot niya ang mga lupain sa magkabilang panig ng Jordan. A Luca is someone who is genuinly attractive. 2 May nakita siyang dalawang bangka sa tabi ng lawa; wala sa mga bangka ang mga mangingisda kundi nasa lawa at naglilinis ng kanilang mga lambat. Ang Pangangaral ni Juan na Tagapagbautismo (Mat. Awit at Papuri has been in the service of the … 2 Answers. At si Joanan ay anak ni Resa na anak ni Zerubabel, anak ni Salatiel na anak ni Neri. Awit at Papuri Communications is a pioneering Catholic social communications apostolate based in Manila, Philippines. License — Public domain Si Melea ay anak ni Menna na anak ni Matata, anak ni Natan na anak ni David. Luke 6 Jesus Is Lord of the Sabbath. 2 At tinawag niya siya, at sa kaniya'y sinabi, Ano ito na nababalitaan ko tungkol sa iyo? Ipinapalagay ng mga tao na siya'y anak ni Jose. 9:35. Lucas 4 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 At si Jesus, na puspos ng Espiritu Santo ay bumalik mula sa Jordan at inihatid ng Espiritu sa ilang, 2 Sa loob ng apat na pung araw na tinutukso ng diablo. There are also significant numbers of Tagalog-speaking communities in other countries, with the largest in the United States where it ranks as the sixth most-spoken language. At sa kanila'y sinabi niya, Huwag kayong kumuhang may karahasan sa kanino man, ni mangagparatang; at mangagkasiya kayo sa bayad sa inyo. 21 Nang mabautismuhan na ni Juan ang mga tao, binautismuhan din niya si Jesus. 38 Si Kenan ay anak ni Enos na anak ni Set. The book of Acts tells the story of the early church. Cuando se reporta algún evento importante es necesario fijar la fecha, el lugar y otros detalles relevantes. 13 “Huwag kayong sumingil nang higit sa dapat singilin,” tugon niya. TIBERIO, PILATO, HERODES, ETCÉTERA. This Bible is now Public Domain. Sinamahan niya si Pablo sa paglalakbay nito patungong Roma para sa paglilitis. It is the first Filipino website to publish and offer complete Daily Tagalog Mass Readings online. Ngunit ang ipa'y susunugin niya sa apoy na di mamamatay kailanman.”. 24 videos Play all 42 Ang Magandang Balita ayon kay LUCAS Magandang Balita Biblia Jeremias . Lucas 3 Tagalog: Ang Dating Biblia ... 3 At siya'y napasa buong lupain sa palibotlibot ng Jordan, ... (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Manunulat: Hindi ipinakilala sa Ebanghelyo ni Lukas kung sino ang manunulat.Mula sa Lukas 1:1-4 at mga Gawa 1:1-3, malinaw na makikita na iisang manunulat lamang ang sumulat sa Ebanghelyo ni Lukas at Aklat ng mga Gawa, na ipinakilala ang sinulatan bilang isang "kagalang-galang na Teofilo," na posibleng isang mataas na pinunong Romano. 3:1-12; Mc. Lv 7. 19Datapuwa't si Herodes na tetrarka, palibhasa'y pinagwikaan niya dahil kay Herodias, na asawa ng kaniyang kapatid, at dahil sa lahat ng masasamang bagay na ginawa ni Herodes, Written commentary on Revelation, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). Favorite Answer. 3 Pumunta ang lahat upang magpatala, bawat isa sa kanyang sariling bayan. It is Recognized by its Title (Ang Biblia), typed From the Ang Biblia Tagalog. Sino ang nagbabala sa inyo upang tumakas sa poot na darating? The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. ... Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). It shows how the gospel was spread from Jerusalem to Rome. 13 Sasapit ito … Si Jose ay anak ni Jonam na anak ni Eliaquim, 31 na anak ni Melea. 36Ni Cainan, ni Arfaxjad, ni Sem, ni Noe, ni Lamec, Answer Save. LUCAS ANG MANANALAYSAY: GAWA (Bible Commentary on Acts, Tagalog version) Item Preview remove-circle Share or Embed This Item. 5Lahat ng libis ay tatambakan, At pababain ang bawa't bundok at burol; At ang liko ay matutuwid, At ang mga daang bakobako ay mangapapatag; 6At makikita ng lahat ng laman ang pagliligtas ng Dios. 17Nasa kaniyang kamay ang kaniyang kalaykay, upang linising lubos ang kaniyang giikan, at tipunin ang trigo sa kaniyang bangan; datapuwa't susunugin niya ang dayami sa apoy na hindi mapapatay. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 8Kayo nga'y mangagbunga ng karapatdapat sa pagsisisi, at huwag mangagpasimulang mangagsabi sa inyong sarili, Si Abraham ang siya naming ama; sapagka't sinasabi ko sa inyo, na makapagpapabangon ang Dios ng mga anak ni Abraham maging sa mga batong ito. Siya'y higit na makapangyarihan kaysa akin; ni hindi man lamang ako karapat-dapat na magkalag ng sintas ng kanyang sandalyas. Answer Save. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ← Lucas 3:37 Full Chapter Lucas 4:1 → 38 Ni Enos, ni Set, ni Adam Adam , ng Dios. Predicación de Juan 3:1 En el año decimoquinto del imperio de Tiberio César, -- Lucas explica exactamente cuándo Juan empezó su ministerio. Si Poncio Pilato ang gobernador sa Judea at si Herodes ang pinuno sa Galilea. 2 Datapuwa't sinabi ng ilan sa mga Fariseo, Bakit ginagawa ninyo ang di matuwid gawin sa araw ng sabbath? Luke 6 Jesus Is Lord of the Sabbath. Sinasabi ko sa inyo, mula sa mga batong ito ay makakalikha ang Diyos ng mga tunay na anak ni Abraham. Si Admin ay anak ni Arni na anak ni Esrom, na anak ni Fares. sermon mula sa lucas 3:1-6 tagalog version? 32Ni Jesse, ni Obed, ni Booz, ni Salmon, ni Naason, 1 Minsan, # Mt. 15 Nananabik noon ang mga tao sa pagdating ng Cristo, at inakala nilang si Juan mismo ang kanilang hinihintay. Lucas 3:21-23 Reina-Valera 1960 (RVR1960) El bautismo de Jesús (Mt. Lucas 3 Bible Study Tools. Lucas 1–3 Ang pagsilang at misyon ni Juan Bautista at ibinadya ang pagsilang ni Jesucristo. 2 Nang sina Anas at Caifas ang mga pinakapunong pari ng mga Judio, si Juan na anak ni Zacarias ay nakatira sa ilang. Relevance. ... Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). 1 At sinabi rin naman niya sa mga alagad, May isang taong mayaman, na may isang katiwala; at ito'y isinumbong sa kaniya na siya'y nagsisira ng kaniyang mga pag-aari. Comentario Estudio de la Biblia Lucas 3:1-6. 4Gaya ng nasusulat sa aklat ng salita ng propeta Isaias, Ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, Ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, Tuwirin ninyo ang kaniyang mga landas. Ang katunayan, "ang may-akda ng Lucas ay natanto ang kanyang sarili bilang isang Hudyo". This is one of the most difficult books to interpret. 19 Si(G) Herodes man na pinuno ng Galilea ay pinagsabihan din ni Juan dahil kinakasama niya ang kanyang hipag na si Herodias at dahil sa iba pang kasamaang ginagawa nito. Si Jacob ay anak ni Isaac na anak ni Abraham. Gen. 22:2; Awit 2:7; Isa. Si Abraham ay anak ni Terah na anak ni Nahor. Si Esli ay anak ni Nagai, 26 anak ni Maat na anak ni Matatias. 29 Si Er ay anak ni Josue na anak ni Eliezer, anak ni Jorim na anak ni Matat. Argent. “Huwag kayong kukuha ng pera kaninuman nang sapilitan o sa pamamagitan ng hindi makatuwirang paratang, at masiyahan kayo sa inyong sweldo,” sagot niya. The YLM 9x9 performance is better than the MF9’s, but the size of the MF9 is much smaller and comfortable than any other 9x9, which is why I … Sinamahan ni Lucas si Pablo patungong Judea sa pagtatapos ng paglalakbay na iyon (Gaw 21:7, 8, 15), at habang nakabilanggo ang apostol nang mga dalawang taon sa Cesarea, malamang na doon isinulat ni Lucas ang kaniyang ulat ng Ebanghelyo (mga 56-58 C.E.). 31Ni Melea, ni Mena, ni Matata, ni Natan, ni David, 10At tinanong siya ng karamihan, na nangagsasabi, Ano ngang dapat namin gawin? 16Ay sumagot si Juan na sinasabi sa kanilang lahat, Katotohanang binabautismuhan ko kayo ng tubig; datapuwa't dumarating ang lalong makapangyarihan kay sa akin; ako'y hindi karapatdapat magkalag ng panali ng kaniyang mga pangyapak: kayo'y babautismuhan niya sa Espiritu Santo at sa apoy: Si Amos ay anak ni Nahum na anak ni Esli. Nang matapos na niya ang lahat ng kaniyang mga pananalita sa mga pakinig ng bayan, ay pumasok siya sa Capernaum. -- This Bible is now Public Domain. Kabanata 16 . -- … Habang nananalangin si Jesus, nabuksan ang langit 22 at(I) bumabâ sa kanya ang Espiritu Santo sa anyong kalapati. The book of Acts tells the story of the early church. Ang kapatid nitong si Felipe ang pinuno sa lupain ng Iturea at Traconite at si Lisanias ang pinuno sa Abilinia. magbigay sulit ka ng pagiging katiwala; sapagka't hindi ka na maaaring maging katiwala pa. The result is a version that is easy to read and understand, but faithful to the meaning of the original biblical texts. Mateo 3:5 Acudía entonces a él Jerusalén, toda Judea y toda la región alrededor del Jordán; Lucas 1:16 Y él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios. 26Ni Maat, ni Matatias, ni Semei, ni Jose, ni Juda, Y!A does not approve of questions (or answers) on their English-language site that are not in English. 3 Pumunta ang lahat upang magpatala, bawat isa sa kanyang sariling bayan. 2 Datapuwa't sinabi ng ilan sa mga Fariseo, Bakit ginagawa ninyo ang di matuwid gawin sa araw ng sabbath? For 9x9 I’d recommend the MF9 or the Meilong. Awit at Papuri has been in the service of the … 1 At sinalita niya sa kanila ang isang talinghaga, na sila'y dapat magsipanalanging lagi, at huwag manganglupaypay; 2 Na sinasabi, May isang hukom sa isang bayan, na hindi natatakot sa Dios, at walang taong pinagpipitaganan: 3 At sa bayang yaon ay may isang babaing bao; at siya'y naparoroong madalas sa kaniya, na sinasabi, Iganti mo ako sa aking kaalit. “Ito ang pahayag ng isang taong sumisigaw sa ilang: Gumawa kayo ng mga tuwid na landas na kanyang lalakaran! He is one of that guys that may seem like just a normal person but as soon as you start spending time with him, you will slowly start to see his qualities, intelligence and hidden skills. NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 3:1-6. Luke 18 The Parable of the Persistent Widow. Peace be with you! 22At bumaba sa kaniya ang Espiritu Santo na may anyong katawan, tulad sa isang kalapati, at nanggaling ang isang tinig sa langit, Ikaw ang sinisinta kong Anak; sa iyo ako lubos na nalulugod. 30Ni Simeon, ni Juda, ni Jose, ni Jonan, ni Eliaquim, Ang Pangangaral ni Juan na Tagapagbautismo (Mt. 1 Nangyari nga nang dumaraan siya sa mga trigohan nang isang sabbath, ay kumitil ng mga uhay ang mga alagad niya, at kinakain pagkaligis sa kanilang mga kamay. If you hang with him out too often, you will start falling for him so take care of yourself, before its too late. 34Ni Jacob, ni Isaac, ni Abraham, ni Tare, ni Nacor, Luke 18 The Parable of the Persistent Widow. 17 Hawak na niya ang kalaykay upang linisin ang giikan at upang tipunin ang trigo sa kanyang kamalig. Versions / Ang Salita ng Dios (Tagalog Contemporary Bible) ASND 11At sinagot niya at sinabi sa kanila, Ang may dalawang tunika ay magbahagi sa wala; at ang may pagkain ay gayon din ang gawin.