1 Ang Apocalipsis ni Jesucristo, na ibinigay ng Dios sa kaniya upang ipahayag sa kaniyang mga alipin, sa makatuwid ay ang mga bagay na nararapat mangyaring madali: at kaniyang ipinadala at ipinaalam sa pamamagitan ng kaniyang anghel sa kaniyang alipin na si Juan; 2 Na sumaksi sa salita ng Dios, at sa patotoo ni Jesucristo, sa lahat ng mga bagay na nakita niya. Ang mga pinagsasaligan ng kuta ng bayan ay may pamuting sarisaring mahahalagang bato. Session 22: Revelation 19 Chapter 19: Return of the King. 2 And I John saw the holy city, new Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband. At ang pagkatayo ng bayan ay parisukat, at ang kaniyang haba ay gaya ng kaniyang luwang: at sinukat niya ng tambo ang bayan, ay labingdalawang libong estadio: ang haba at ang luwang at ang taas nito ay magkakasukat. Ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito; at ako'y magiging Dios niya, at siya'y magiging anak ko. At sinukat niya ang kuta nito, ay isang daan at apat na pu't apat na siko, ayon sa sukat ng tao, sa makatuwid baga'y ng isang anghel. 8 signifies filthy lusts. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) At dinala niya akong nasa Espiritu sa isang malaki at mataas na bundok, at ipinakita sa akin ang bayang banal na Jerusalem, na nananaog mula sa langit buhat sa Dios. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Revelation 21 ... Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. You can search/browse their whole library at the New Church Vineyard website. Is there a teaching about the Lord, eternal life, marriage, the spiritual meaning of the Word, or true love of the neighbor that could help you reinvigorate some aspect of your life?Activity | Ages over 15, Memory Verse: The Holy CityActivity | Ages 4 - 14, Memory Verse: The Tree of Life and the Crystal RiverActivity | Ages 4 - 14, New Church Day: A New RevelationA New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. 21:12? if(sStoryLink0 != '') Na may kaluwalhatian ng Dios: ang kaniyang ilaw ay katulad ng isang totoong mahalagang bato, na gaya ng batong jaspe, na malinaw na gaya ng salamin: Na may isang malaki at mataas na kuta; na may labingdalawang pintuan, at sa mga pintuan ay labingdalawang anghel; at may mga pangalang nakasulat sa mga yaon, na siyang sa labingdalawang angkan ng mga anak ng Israel: Sa silanganan ay may tatlong pintuan; at sa hilagaan ay may tatlong pintuan; at sa timugan ay may tatlong pintuan; at sa kalunuran ay may tatlong pintuan. Revelation 22 The River of Life. THE FIFTH TRUMPET: THE FALLEN STAR OPENS THE ABYSS WHENCE ISSUE LOCUSTS. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Will there literally be streets of gold in heaven? 21 The Lord called His disciple, John, to serve as a revelator, opening his spiritual eyes and telling him: “Write the things which you have seen...and the things which will take place after this” (Revelation 1:17-19). When exactly will the tears be wiped away? Revelation 21:8 KJV But the fearful, and unbelieving, and the abominable, and murderers, and whoremongers, and sorcerers, and idolaters, and all liars, shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone: which is the second death. Ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito; at ako'y magiging Dios niya, at siya'y magiging anak ko. Revelation 21:5-6 New International Version (NIV). (Read full chapter 24 # Is. 3 At ang ibang tanda ay nakita sa … At sa dako rito ng ilog, at sa ibayo nito, naroon ang punong kahoy ng buhay, na namumunga ng labingdalawang iba't ibang bunga, na namumunga sa bawa't buwan: at ang mga … Ang nauuhaw ay aking paiinuming walang bayad sa bukal ng tubig ng buhay. Revelation 21 The New Heaven and the New Earth. Peace be with you! At yaong nakaluklok sa luklukan ay nagsabi, Narito, ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay. 16 The city was laid out like a square, as long as it was wide. 12 -- This Bible is now Public Domain. Siya nawa. Ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas. Why will there be a new heaven AND new earth? At ang bayan ay hindi nangangailangan ng araw, o ng buwan man, upang lumiwanag sa kaniya: sapagka't nililiwanagan ng kaluwalhatian ng Dios, at ang ilaw doon ay ang Cordero. Will we remember and live with our children and family in the new Heaven? en (Revelation 20:12, 13) The apostle John records another vision, found in Revelation chapter 21, which will be fulfilled during the Millennial Reign of Christ Jesus. Sample from the Jacob’s Ladder Program, Level 6, for ages 11-12.Religion Lesson | Ages 11 - 12, The Gates of the CityWorship Talk | Ages 7 - 14, The Golden StreetWorship Talk | Ages 7 - 14, The Great City the Holy JerusalemColoring Page | Ages 7 - 14, The Holy CityColor picture of the Holy City, New Jerusalem descending out of heaven from God.Picture | Ages up to 14, The Holy CityThe Holy City in Revelation is a picture of what our lives can be like when we live in the radiant light of the three-fold Word.Sunday School Lesson | Ages 11 - 17, The Holy City 1A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. 21 And I saw a new heaven and a new earth: for the first heaven and the first earth were passed away; and there was no more sea. FOUR ANGELS AT THE EUPHRATES LOOSED. Session 23: Revelation 20 Chapter 20: The Millennium. 11 Revelation 21-22 tagalog sermon with Questions and Answers part 1 Jun Lumingkit Soro Soro SDA - Duration: 1:42:04. winelfredpasamba 2,194 views 22 This is the Book of Revelation (in Tagalog audio). He measured the city with the rod and found it to be 12,000 stadia [] in length, and as wide and high as it is long. THE SIXTH TRUMPET. Revelation 12 The Woman and the Dragon. #Revelation_Of_Jesus_ChristRevelation Of Jesus Christ Chapter 19:1-21 Tagalog Bible With Animation To the thirsty I will give water without cost from the spring of the water of life. 1 At ang isang dakilang tanda ay nakita sa langit: isang babae na nararamtan ng araw, at ang buwan ay nasa ilalim ng kaniyang mga paa, at sa kaniyang ulo ay may isang putong na labingdalawang bituin; 2 At siya'y nagdadalang tao; at siya'y sumisigaw, na nagdaramdam sa panganganak, at sa hirap upang manganak. At ang nakikipagusap sa akin ay may panukat na tambong ginto upang sukatin ang bayan, at ang mga pintuan nito, at ang kuta nito. 5 And he that sat upon the throne said, Behold, I make all things new. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.Teaching Support | Ages over 3, New Jerusalem and Its Precious StonesWorship Talk | Ages 7 - 14, Open the Pearl Gate and See an AngelThis project illustrates the concept that each gate of the city is made of a single pearl and guarded by an angel. Project | Ages 4 - 10, Overview of Five Parables of Heaven Levels A, B, C Ages 3-14Overview of the Youth Journey Program Five Parables of Heaven featuring the parables of the Sower, Pearl of Great Price, Wise and Foolish Virgins, Workers in the Vineyard and The Great Supper. Session 24: Revelation 21 - 22 Chapters 21-22: Eternity. }, 035 - The Descent of a Balanced City (Rev. At ang mga bansa ay lalakad sa pamamagitan ng liwanag nito: at ang mga hari sa lupa ay mangagdadala ng kanilang karangalan sa loob niyaon. 1 At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa: sapagka't ang unang langit at ang unang lupa ay naparam; at ang dagat ay wala na. 26 Ang unang pinagsasaligan ay jaspe; ang ikalawa ay zafiro; ang ikatlo ay calcedonia; ang ikaapat ay esmeralda; Ang ikalima ay sardonica; ang ikaanim ay sardio; ang ikapito ay crisolito; ang ikawalo ay berilo; ang ikasiyam ay topacio; ang ikasangpu ay crisopasio; ang ikalabingisa ay jacinto; ang ikalabingdalawa ay amatista. Revelation 9:1-21. Nguni't sa mga duwag, at sa mga hindi mananampalataya, at sa mga kasuklamsuklam, at sa mga mamamatay-tao, at sa mga mapakiapid, at sa mga manggagaway, at sa mga mapagsamba sa diosdiosan, at sa lahat na mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagatdagatang nagniningas sa apoy at asupre; na siyang ikalawang kamatayan. 22 # Matt. asupreBrimstone (Isa. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Revelation 2 ... 21 At binigyan ko siya ng panahon upang makapagsisi; at siya'y ayaw magsisi sa kaniyang pakikiapid. scorpions, who have power to hurt men for a time. At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa: sapagka't ang unang langit at ang unang lupa ay naparam; at ang dagat ay wala na. 2 Revelation 20 The Thousand Years. 21 Ang biyaya ng Panginoong Jesus ay mapasa mga banal nawa. Ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas. 1 The great street of the city was of gold, as pure as transparent glass. At ang kuta ng bayan ay may labingdalawang pinagsasaligan, at sa mga ito'y ang labingdalawang pangalan ng labingdalawang apostol ng Cordero. What are the tribes/names for each gate of the New Jerusalem in Rev. Why will we need both? At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa: sapagka't ang unang langit at ang unang lupa ay naparam; at ang dagat ay wala na. Revelation 21:16-17 New International Version (NIV). 21-22), 129 - Freedom and Consequences: A Core Message of the Bible, The Apocalypse - Doorway to the Soul – 24 Study Cards, The Apocalypse - Doorway to the Soul – 40 Stories to Use in Your Life, Study the original Hebrew/Greek with qBible. Sinukat ng anghel ang lunsod, at ang lumabas na sukat ng lunsod ay 2,400 kilometro ang haba at ang luwang, gayundin ang taas. 1 At ipinakita niya sa akin ang isang ilog ng tubig ng buhay, na maningning na gaya ng bubog, na lumalabas sa luklukan ng Dios at ng Cordero, 2 Sa gitna ng lansangang yaon. A “Most Precious” Revelation Worship Talk | Ages over 18. 1 At nakita ko ang isang anghel na nananaog mula sa langit, na may susi ng kalaliman at isang malaking tanikala sa kaniyang kamay. The book of Revelation is lavish in colorful descriptions of the visions which proclaim for us the last days before Christ's return and the ushering in of the new heaven and new earth. Pahayag 21:27 - At hindi papasok doon sa anomang paraan ang anomang bagay na karumaldumal, o siyang gumagawa ng kasuklamsuklam at ng kasinungalingan: kundi yaon lamang na mga nakasulat sa aklat ng buhay ng Cordero. Cut-Out Model of Holy City This is a lovely model of the city designed by Leon Rhodes which could be suspended in the air. I am the Alpha and the Omega, the Beginning and the End. The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. He said to me: “It is done. } Pahayag 21:2 - At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nananaog mula sa langit buhat sa Dios, na nahahandang gaya ng isang babaing kasintahan na nagagayakang talaga sa kaniyang asawa. 21:25; 22:5 The city had no need of the sun or of the moon to shine in it, for the glory of God illuminated it. At ang mga pintuan niyaon ay hindi ilalapat kailan man sa araw (sapagka't hindi magkakaroon doon ng gabi): At dadalhin nila sa loob niyaon ang karangalan at kapurihan ng mga bansa: At hindi papasok doon sa anomang paraan ang anomang bagay na karumaldumal, o siyang gumagawa ng kasuklamsuklam at ng kasinungalingan: kundi yaon lamang na mga nakasulat sa aklat ng buhay ng Cordero. Revelation 9:1 At the sounding of the fifth angel a star falleth from. At ang kuta ng bayan ay may labingdalawang pinagsasaligan, at sa mga ito'y ang labingdalawang pangalan ng labingdalawang apostol ng Cordero. #The_Revelation_Of_Jesus_Christ #Tagalog_Bible Revelation Of Jesus Christ Chapter 22:1-21 Tagalog Bible With Animation The Last Chapter 40:3. anghel na nagsalita sa akin ay may hawak na gintong panukat upang sukatin ang lunsod, gayundin ang mga pinto at ang pader nito. At ang nakikipagusap sa akin ay may panukat na tambong ginto upang sukatin ang bayan, at ang mga pintuan nito, at ang kuta nito. 15 Ang # Eze. Kabanata 1 . 13 At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa luklukan, na nagsasabi, Narito, ang tabernakulo ng Dios ay nasa mga tao, at siya'y mananahan sa kanila, at sila'y magiging mga bayan niya, at ang Dios din ay sasa kanila, at magiging Dios nila: At papahirin niya ang bawa't luha sa kanilang mga mata; at hindi na magkakaroon ng kamatayan; hindi na magkakaroon pa ng dalamhati, o ng pananambitan man, o ng hirap pa man: ang mga bagay nang una ay naparam na. 25 21 Ang magtagumpay, ay aking pagkakaloobang umupong kasama ko sa aking luklukan, gaya ko naman na nagtagumpay, at umupong kasama ng aking Ama sa kaniyang luklukan. 5 He who was seated on the throne said, “I am making everything new!” Then he said, “Write this down, for these words are trustworthy and true.” 6 He said to me: “It is done. Those who are victorious will inherit all this, and I will be their God and they will be my children. 14 24:2; John 4:21, 23 But I saw no temple in it, for the Lord God Almighty and the Lamb are its temple. fall--rather as Greek, "fallen." At dumating ang isa sa pitong anghel na may pitong mangkok, na mga puno ng pitong huling salot; at nagsalita sa akin, na nagsasabi, Halika, ipakikita ko sa iyo ang babaing kasintahan, ang asawa ng Cordero. Ang unang pinagsasaligan ay jaspe; ang ikalawa ay zafiro; ang ikatlo ay calcedonia; ang ikaapat ay esmeralda; Ang mga pinagsasaligan ng kuta ng bayan ay may pamuting sarisaring mahahalagang bato. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay narinig ko ang gaya ng isang malaking tinig ng isang makapal na karamihan sa langit, na nagsasabi, Aleluya; Kaligtasan, at kaluwalhatian, at kapangyarihan, ay nauukol sa ating Dios: Sapagka't tunay at matuwid ang kaniyang mga paghatol; sapagka't hinatulan niya ang bantog na patutot, na siyang nagpasama sa lupa ng kaniyang … 18 At ang bayan ay hindi nangangailangan ng araw, o ng buwan man, upang lumiwanag sa kaniya: sapagka't nililiwanagan ng kaluwalhatian ng Dios, at ang ilaw doon ay ang Cordero. 19 7 Ang nauuhaw ay aking paiinuming walang bayad sa bukal ng tubig ng buhay. The Lamb is its light. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nananaog mula sa langit buhat sa Dios, na nahahandang gaya ng isang babaing kasintahan na nagagayakang talaga sa kaniyang asawa. 1. To the thirsty I will give water without cost from the spring of the water of life. The last three trumpets of the seven are called, from Revelation 8:13, the woe-trumpets. Na may isang malaki at mataas na kuta; na may labingdalawang pintuan, at sa mga pintuan ay labingdalawang anghel; at may mga pangalang nakasulat sa mga yaon, na siyang sa labingdalawang angkan ng mga anak ng Israel: Pahayag 21:8 - Nguni't sa mga duwag, at sa mga hindi mananampalataya, at sa mga kasuklamsuklam, at sa mga mamamatay-tao, at sa mga mapakiapid, at sa mga manggagaway, at sa mga mapagsamba sa diosdiosan, at sa lahat na mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagatdagatang nagniningas sa apoy at asupre; na siyang ikalawang kamatayan. 3 References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: Apocalypse Explained 128, 257, 504, 578, 899, if(aStoryLink[0]) Nguni't sa mga duwag, at sa mga hindi mananampalataya, at sa mga kasuklamsuklam, at sa mga mamamatay-tao, at sa mga mapakiapid, at sa mga manggagaway, at sa mga mapagsamba sa diosdiosan, at sa lahat na mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagatdagatang nagniningas sa apoy at asupreasupre; na siyang ikalawang kamatayan. At hindi papasok doon sa anomang paraan ang anomang bagay na karumaldumal, o siyang gumagawa ng kasuklamsuklam at ng kasinungalingan: kundi yaon lamang na mga nakasulat sa aklat ng buhay ng Cordero. At dadalhin nila sa loob niyaon ang karangalan at kapurihan ng mga bansa: At ang labingdalawang pintuan ay labingdalawang perlas; at bawa't pinto ay isang perlas; at ang lansangan ng bayan ay dalisay na ginto, na gaya ng nanganganinag na bubog. 24:23; 60:19, 20; Rev. At papahirin niya ang bawa't luha sa kanilang mga mata; at hindi na magkakaroon ng kamatayan; hindi na magkakaroon pa ng dalamhati, o ng pananambitan man, o ng hirap pa man: ang mga bagay nang una ay naparam na. I am Alpha and Omega, the beginning and the end. You can find out more about them here: swedenborg.com. 21 The twelve gates were twelve pearls, each gate made of a single pearl. The videos shown here are provided courtesy of our friends at the Swedenborg Foundation. 1:1 Ang Apocalipsis ni Jesucristo, na ibinigay ng Dios sa kaniya upang ipahayag sa kaniyang mga alipin, sa makatuwid ay ang mga bagay na nararapat mangyaring madali: at kaniyang ipinadala at ipinaalam sa pamamagitan ng kaniyang anghel sa kaniyang alipin na si Juan; . Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.Teaching Support | Ages over 3, The Holy City 2A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. 20 Ang ikalima ay sardonica; ang ikaanim ay sardio; ang ikapito ay crisolito; ang ikawalo ay berilo; ang ikasiyam ay topacio; ang ikasangpu ay crisopasio; ang ikalabingisa ay jacinto; ang ikalabingdalawa ay amatista. Session 21: Revelation 17 - 18 Chapters 17-18: The Mystery of Babylon. Pahayag 21:4 - At papahirin niya ang bawa't luha sa kanilang mga mata; at hindi na magkakaroon ng kamatayan; hindi na magkakaroon pa ng dalamhati, o ng pananambitan man, o ng hirap pa man: ang mga bagay nang una ay naparam na. Sa silanganan ay may tatlong pintuan; at sa hilagaan ay may tatlong pintuan; at sa timugan ay may tatlong pintuan; at sa kalunuran ay may tatlong pintuan. (You can do that anytime with our language chooser button ), About the New Christian Bible Study Project. Revelation 19:1 - 21. Siya nawa. 2 At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nananaog mula sa langit buhat sa Dios, na nahahandang gaya ng isang babaing kasintahan na nagagayakang talaga sa kaniyang asawa. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 17 The angel measured the wall using human measurement, and it … At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nananaog mula sa langit buhat sa Dios, na nahahandang gaya ng isang babaing kasintahan na nagagayakang talaga sa kaniyang asawa. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the … At sinabi niya sa akin, Nagawa na. Is our eternal life spent in heaven or on earth? At ang mga bansa ay lalakad sa pamamagitan ng liwanag nito: at ang mga hari sa lupa ay mangagdadala ng kanilang karangalan sa loob niyaon. 5 23 # Is. 9 10 22 Ang may pakinig, ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. heaven, to whom is given the key of the bottomless pit, Revelation 9:2-11 he opens the pit, and there come forth locusts like. 15 17 What does it mean to be "thirsty" in Rev 21:6? Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Revelation 12 Pahayag 12 Tagalog: Ang Dating Biblia. bHasStory0 = true; Angel Shows John the Holy Jerusalem Color picture of Revelation 21:2 Picture | Ages up to 14. At yaong nakaluklok sa luklukan ay nagsabi, Narito, ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay. At sinukat niya ang kuta nito, ay isang daan at apat na pu't apat na siko, ayon sa sukat ng tao, sa makatuwid baga'y ng isang anghel. Pahayag 21:8 RTPV05 Subalit malagim ang kasasapitan ng mga duwag, ng mga taksil, ng mga nagpapasasa sa kasuklam-suklam na kahalayan, ng mga mamamatay-tao, ng mga nakikiapid, ng mga mangkukulam, ng mga sumasamba sa diyus-diyosan, at lahat ng mga sinungaling. At dumating ang isa sa pitong anghel na may pitong mangkok, na mga puno ng pitong huling salot; at nagsalita sa akin, na nagsasabi, Halika, ipakikita ko sa iyo ang babaing kasintahan, ang asawa ng Cordero. 34:9, etc.) A New Heaven and a New Earth Worship Talk | Ages 7 - 14. Revelation 21:8 Context. At ang mga pintuan niyaon ay hindi ilalapat kailan man sa araw (sapagka't hindi magkakaroon doon ng gabi): 23 At dinala niya akong nasa Espiritu sa isang malaki at mataas na bundok, at ipinakita sa akin ang bayang banal na Jerusalem, na nananaog mula sa langit buhat sa Dios, Tagalog Bible: Revelation. And he said unto me, Write: for these words are true and faithful. 6 I will give unto him that is … At hindi ako nakakita ng templo doon: sapagka't ang Panginoong Dios, ang Makapangyarihan sa lahat, at ang Cordero ay siyang templo doon. What is "abominable" referring to in Revelation 21:8. At sinabi niya sa akin, Nagawa na. At ang malaking bahagi ng kuta niya ay jaspe: at ang bayan ay dalisay na ginto, na katulad ng malinis na bubog. This project invites you to picture a beautiful bride!Project | Ages 7 - 10, Making All Things NewAs we develop a clearer understanding of the Lord's Word, we will be able to make better use of His wondrous truths to renew our lives. 8 Let it remind you of how much the Lord loves you and wants to help you see and understand the truths of the Word in all their beauty.Project | Ages 4 - 14, Make Your Own Picture of a Beautiful BrideWhen seen as a bride, the Holy City symbolizes our loving response to the Lord and the truths which He gives us. document.write(sStoryLink0 + "

"); 16 Parisukat ang ayos ng lunsod, kung ano ang haba, ganoon din ang luwang. 6 And he said unto me, It is done. At ang labingdalawang pintuan ay labingdalawang perlas; at bawa't pinto ay isang perlas; at ang lansangan ng bayan ay dalisay na ginto, na gaya ng nanganganinag na bubog. Revelation 9:12 The first woe past. At ang pagkatayo ng bayan ay parisukat, at ang kaniyang haba ay gaya ng kaniyang luwang: at sinukat niya ng tambo ang bayan, ay labingdalawang libong estadio: ang haba at ang luwang at ang taas nito ay magkakasukat. Na may kaluwalhatian ng Dios: ang kaniyang ilaw ay katulad ng isang totoong mahalagang bato, na gaya ng batong jaspe, na malinaw na gaya ng salamin: 4 1:2 Na sumaksi sa salita ng Dios, at sa patotoo ni Jesucristo, sa lahat ng mga bagay na nakita niya. Now, it's possible to listen to the word of God anywhere and anytime. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa luklukan, na nagsasabi, Narito, ang tabernakulo ng Dios ay nasa mga tao, at siya'y mananahan sa kanila, at sila'y magiging mga bayan niya, at ang Dios din ay sasa kanila, at magiging Dios nila: { All Things NewWorship Talk | Ages over 18, A “Most Precious” RevelationWorship Talk | Ages over 18, A New Heaven and a New EarthWorship Talk | Ages 7 - 14, Angel Shows John the Holy JerusalemColor picture of Revelation 21:2Picture | Ages up to 14, Cut-Out Model of Holy CityThis is a lovely model of the city designed by Leon Rhodes which could be suspended in the air. Project | Ages 7 - 17, He Showed Me That Great CityColoring Page | Ages 7 - 14, Holy City Candle HolderColor a picture of the holy city to place in front of a candle or in a window. Project | Ages 7 - 14, How Big Is the Holy City?Looking at the mathematical dimensions of the Holy City, New Jerusalem makes it clear that the dimensions are spiritual rather than natural.Activity | Ages 7 - 17, I Saw a New Heaven (sheet music)Song | Ages 4 - 14, John Seeing the Holy City DioramaUse pipe cleaners and a shoebox to make this diorama of John seeing the Holy City.Project | Ages 7 - 14, John Sees the Holy CitySpiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.Activity | Ages over 18, John’s Vision on the Isle of PatmosColoring Page | Ages 7 - 14, Leaves for Healing of the NationsActivity | Ages over 15, Make a Golden Word Cover or MatMake a golden covering or mat for the Lord's Word. And I heard a great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and he … 24 Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.Teaching Support | Ages over 3, New Church Day: Something NewA New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. I am the Alpha and the Omega, the Beginning and the End. { At ang malaking bahagi ng kuta niya ay jaspe: at ang bayan ay dalisay na ginto, na katulad ng malinis na bubog. 27 At sinabi niya, Isulat mo: sapagka't ang mga salitang ito ay tapat at tunay. At hindi ako nakakita ng templo doon: sapagka't ang Panginoong Dios, ang Makapangyarihan sa lahat, at ang Cordero ay siyang templo doon.