50Sinabi sa kaniya ni Jesus, Yumaon ka ng iyong lakad; buhay ang anak mo. 1 “Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Dahil siya'y napagod sa paglalakbay, umupo si Jesus sa tabi ng balon. Juan 4. sa kanya ng babae, “Ikaw ay Judio at Samaritana naman ako! Si Jesus at ang Babaing Taga-Samaria. Ang pag-ibig ay nagiging ganap sa atin kaya't panatag ang ating kalooban para sa Araw ng Paghuhukom, sapagkat tayo'y tulad ni Cristo, kahit nasa daigdig pang ito. Nakita namin at pinapatotohanang isinugo ng Ama ang kanyang Anak upang iligtas ang sanlibutan. May 15, 2018 JimLaS 0 Comments Juan 4:13-14, Tagalog Bible Verse. Animated Video Of ‘Lupang Hinirang’ Released Daily Gospel Tagalog - Inicio OFFICIAL LIST OF REGISTERED ENTRIES: 2 Gerome Abadilla 3 Used Philippines Image detail for 1 Juan 4 18 Tagalog : ngunit kailangang sa Samaria siya dumaan. -- This Bible is now Public Domain. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya, at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan.”, Sinabi ng babae, “Ginoo, bigyan po ninyo ako ng tubig na ito upang hindi na ako mauhaw, ni pumarito pa upang sumalok muli.”. 1 Juan 4:19 - Tayo'y nagsisiibig, sapagka't siya'y unang umibig sa atin. Sinabi sa kanya ni Jesus, “Hangga't hindi kayo nakakakita ng mga himala at mga kababalaghan, kailanman ay hindi kayo sasampalataya.”, Ngunit sinabi ng pinuno, “Tayo na po, Panginoon, bago mamatay ang aking anak.”. Hindi ninyo kilala ang inyong sinasamba, ngunit kilala namin ang aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay nagmumula sa mga Judio. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. “Ala-una po kahapon nang siya'y mawalan ng lagnat,” tugon nila. Juan 2 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 At nang ikatlong araw ay nagkaroon ng isang kasalan sa Cana ng Galilea; at naroon ang ina ni Jesus: 2 At inanyayahan din naman si … 44Sapagka't si Jesus din ang nagpatotoo, na ang isang propeta ay walang kapurihan sa kaniyang sariling lupain. 4. Si Jesus at si Nicodemo 3 May isang Pariseo na nagngangalang Nicodemo na pinuno ng mga Judio. 1 Nabalitaan ng mga Pariseo na si Jesus # 1 si Jesus: Sa ibang manuskrito'y ang Panginoon. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeÅ¡tina Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog 1 Juan 4 18 Tagalog; 1 Juan 4 18 Tagalog. Malapit ito sa bukid na ibinigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. Sinabi naman ni Jesus, “Maniwala ka sa akin, darating na ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama hindi na sa bundok na ito o sa Jerusalem. 45Kaya nang siya'y dumating sa Galilea, ay tinanggap siya ng mga Galileo, nang kanilang mangakita ang lahat ng mga bagay na kaniyang ginawa sa Jerusalem sa kapistahan: sapagka't sila man ay nagsiparoon din sa kapistahan. Ito ang pangalawang himalang ginawa ni Jesus sa Galilea pagkagaling mula sa Judea. 4 At kinakailangang magdaan siya sa Samaria. 28Sa gayo'y iniwan ng babae ang kaniyang banga ng tubig, at napasa bayan, at sinabi sa mga tao, 5 Sumapit nga siya sa isang … 1 Juan 3:4 - Ang sinomang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan: at ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. Nang ito'y malaman ni Jesus, siya'y umalis sa Judea at bumalik sa Galilea. 41At lalo pang marami ang mga nagsisampalataya sa kaniya dahil sa kaniyang salita; two + 8 = 3 Comments. 8Sapagka't napasa bayan ang kaniyang mga alagad upang magsibili ng pagkain. Ito ay awtorisadong website ng mga Saksi ni Jehova. 52Itinanong nga niya sa kanila ang oras nang siya'y pasimulan ng paggaling. 29Magsiparito kayo, tingnan ninyo ang isang lalake, na nagsabi sa akin ng lahat ng mga bagay na aking ginawa: mangyayari kayang ito ang Cristo? muli si Jesus sa Cana, Galilea. “Ako na kausap mo ngayon ang iyong tinutukoy,” sabi ni Jesus. Ang hindi umiibig ay hindi nakakilala sa Diyos dahil ang Diyos ay pag-ibig. 26Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ako na nagsasalita sa iyo ay siya nga. 19Sinabi sa kaniya ng babae, Ginoo, napaghahalata kong ikaw ay isang propeta. At naroroon ang isang mahal na tao, na ang kaniyang anak na lalake ay may-sakit sa Capernaum. 4 Kan maaraman kan Kagurangnan na nabaretaan na kan mga Fariseo na mas dakul siyang* nagigin disipulo asin binabawtismuhan kisa ki Juan— 2 maski ngani bako mismo si Jesus an nagbabawtismo kundi an saiyang mga disipulo— 3 naghali siya sa Judea asin nagpasiring giraray sa Galilea. Ang Diyos ay Espiritu kaya dapat siyang sambahin sa espiritu at sa katotohanan.”, Sinabi ng babae, “Nalalaman ko pong darating ang Mesiyas, ang tinatawag na Cristo. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 1 John, chapter 4 of the Tagalog Holy Bible 22Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman: sinasamba namin ang nalalaman namin; sapagka't ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Judio. Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Magandang Balita Bible (Revised). -- This Bible is now Public Domain. Juan 4 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Nang maalaman nga ng Panginoon na nabalitaan ng mga Fariseo na si Jesus ay gumagawa at bumabautismo ng lalong maraming alagad kay sa kay Juan 2 (Bagaman hindi bumabautismo si Jesus, kundi ang kaniyang mga alagad), 3 Nilisan niya ang Judea, at … 15Sinabi sa kaniya ng babae, Ginoo, ibigay mo sa akin ang tubig na ito, upang ako'y huwag mauhaw, ni pumarito man sa ganito kalayo upang umigib pa. 11Sinabi sa kaniya ng babae, Ginoo, wala kang sukat isalok ng tubig, at malalim ang balon: saan nga naroon ang iyong tubig na buhay? Sumagot si Jesus, “Ang bawat uminom ng tubig na ito’y muling mauuhaw, ngunit ang sinumang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanyaay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang nagpapahayag na si Jesus ang Anak ng Diyos ay nananatili sa Diyos, at ang Diyos nama'y nananatili sa kanya. Walang kasamang takot ang pag-ibig at pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang takot. o, Bakit nakikipagsalitaan ka sa kaniya? Dito matatagpuan ang balon ni Jacob. 5 Kaya nag-abot siya sa sarong siyudad sa Samaria na inaapod … Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ang balong ito ay pamana pa sa amin ng aming ninunong si Jacob. 42At sinabi nila sa babae, Ngayo'y nagsisisampalataya kami, hindi dahil sa iyong pananalita: sapagka't kami rin ang nakarinig, at nalalaman naming ito nga ang Tagapagligtas ng sanglibutan. 4 Nabalitaan ng mga Pariseo na si Jesus ay mas maraming nahihikayat na maging alagad at nababautismuhan kaysa kay Juan. 1 Juan 4:16-18 - Ang Diyos ay pag-ibig. 4 Kailangan dumaan siya sa Samaria. Sa bayan naman ng Capernaum ay may isang pinuno ng pamahalaan. 4 Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang bawat mensahe na sinasabing galing sa Diyos,* + kundi tiyakin ninyo kung talagang galing ito sa Diyos,+ dahil maraming huwad na propeta ang lumitaw sa sanlibutan.+. 25Sinabi sa kaniya ng babae, Nalalaman ko na paririto ang Mesias (ang tinatawag na Cristo): na pagparito niya, ay ipahahayag niya sa amin ang lahat ng mga bagay. Sa halip, subukin ninyo sila upang malaman kung talagang mula sa Diyos ang espiritung nasa kanila, sapagkat marami nang huwad na propeta sa mundong ito. May isang Samaritanang dumating upang umigib, at sinabi ni Jesus sa kanya, “Maaari mo ba akong bigyan ng maiinom?”. 1 Juan 4:1 - Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawa't espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu, kung sila'y sa Dios: sapagka't maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. 7Dumating ang isang babaing taga Samaria upang umigib ng tubig: sa kaniya'y sinabi ni Jesus, Painumin mo ako. 4 At kinakailangang magdaan siya sa Samaria. Saan ka kukuha ng tubig na nagbibigay-buhay? 2Ngunit ang totoo'y hindi si Jesus mismo ang nagbabautismo, kundi ang kanyang mga alagad. Sa halip, subukin muna ninyo sila upang malaman kung talagang mula sa Diyos ang espiritung nasa kanila, sapagkat marami nang huwad na propeta sa mundong ito. haz April 13, 2019. i had a bad day today at the office.. pero ng mabasa ko nag ok ang mood ko!! Wala noon ang kanyang mga alagad dahil sila'y bumibili ng pagkain sa bayan. 48Sinabi nga sa kaniya ni Jesus, Malibang kayo'y mangakakita ng mga tanda at mga kababalaghan, ay hindi kayo magsisipaniwala sa anomang paraan. Dumating ang kanyang mga alagad nang sandaling iyon, at nabigla sila nang makita nilang nakikipag-usap si Jesus sa isang Samaritana. Kaya't kapwa nagagalak ang nagtatanim at ang umaani. 1 Mga minamahal, huwag ninyong paniniwalaan kaagad ang bawat nagsasabing nasa kanila ang Espiritu. Jesus na rin ang nagsabi na ang isang propeta'y hindi iginagalang sa sarili nitong bayan.). 4 Kailangang gawin natin # 4 natin: Sa ibang manuskrito'y ko. El Espíritu de Dios y el espíritu del anticristo. 33Ang mga alagad nga ay nangagsangusapan, May tao kayang nagdala sa kaniya ng pagkain? Pagkatapos, sinabi nila sa babae, “Naniniwala kami ngayon, hindi na dahil sa sinabi mo kundi dahil sa narinig namin siya. Cuando Jesús se dio cuenta de que los fariseos se habían enterado de eso, salió de la región de Judea y regresó a Galilea. Sinabi sa kanila ni Jesus, “Ang pagkain ko'y ang tuparin ang kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang ipinapagawa niya sa akin. 4 Alagad kinaipuhan niyang umagi sa Samaria. 2 Pinuputol niya ang aking mga sangang hindi namumunga, at nililinis niya ang bawat sangang namumunga para lalo pang mamunga. habang umaga pa; malapit na ang gabi, at wala nang makakagawa pagsapit niyon. CUSTOMS OF THE TAGALOGS (Las costumbres de los indios Tagalos de Filipinas) JUAN DE PLASCENCIA I. Author’s Background Juan de Plasencia Born in the 16 th century to the illustrious family of the Portocarreros in Plasencia, in the Region of Extremadura, Spain. His real name is Joan de Puerto Carrero, del convento de Villanueva de la Serena. 3 Sumagot si Jesus, “Ipinanganak siyang bulag, hindi dahil sa nagkasala siya, o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Sinabi ng babae, “Ginoo, isa kang propeta, hindi nga ba? (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeÅ¡tina Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog 3 Malinis na kayo dahil sa mga salitang sinabi ko sa inyo. Alam na naming siya nga ang Tagapagligtas ng sangkatauhan.”, Pinagaling ni Jesus ang Anak ng Isang Pinuno ng Pamahalaan. 3 Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. 49Ang mahal na tao ay nagsabi sa kaniya, Ginoo, lumusong ka bago mamatay ang aking anak. 4 Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios; porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Dito niya ginawang alak ang tubig. Nagsalita ang babae, “Ginoo, malalim ang balong ito at wala ka namang panalok. Pagkaraan ng dalawang araw, bumalik si Jesus sa Galilea. 51At samantalang siya'y lumulusong, ay sinalubong siya ng kaniyang mga alipin, na nangagsasabi, na ang kaniyang anak ay buhay. Topic of Interest: jokes about juan tagalog, juan jokes with pictures, funny joke by juan and teacher, teacher ang juan, tagalog jokes about anecdote . 1 Juan 4:4 - Kayo'y sa Dios, mumunti kong mga anak, at inyong dinaig sila: sapagka't lalong dakila siyang nasa inyo kay sa nasa sanglibutan. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 12Dakila ka pa baga sa aming amang si Jacob, na sa ami'y nagbigay ng balon, at dito'y uminom siya, at ang kaniyang mga anak, at ang kaniyang mga hayop? 10Sumagot si Jesus at sa kaniya'y sinabi, Kung napagkikilala mo ang kaloob ng Dios, at kung sino ang sa iyo'y nagsasabi, Painumin mo ako; ikaw ay hihingi sa kaniya, at ikaw ay bibigyan niya ng tubig na buhay. Dito sa bundok na ito sumamba sa Diyos ang aming mga ninuno, ngunit sinasabi ninyong mga Judio na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ang Diyos.”. Hindi makakapamunga ang isang sanga malibang nakakabit ito sa puno. 34Sinabi sa kanila ni Jesus, Ang pagkain ko ay ang aking gawin ang kalooban ng sa akin ay nagsugo, at tapusin ang kaniyang gawa. Siya na kaya ang Cristo?”. Pagdating niya, siya ang magpapahayag sa amin ng lahat ng bagay.”. Tingnan ninyo ang taong nagsabi sa akin ng lahat ng ginawa ko. 38Kayo'y sinugo ko upang anihin ang hindi ninyo pinagpagalan: iba ang nangagpagal, at kayo'y siyang nagsipasok sa kanilang pinagpagalan. 4 Manatili kayo sa akin at akoʼy mananatili sa inyo. Sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang kinalulugdan ng Ama. at naghihingalo na. 35Hindi baga sinasabi ninyo, May apat na buwan pa, at saka darating ang pagaani?